Termin i warunki

przeprowadzenia badania przydatności

dla kandydatów do PSM I st. w Myślenicach

(postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023)

 1. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 20 – 23 czerwca 2022r.
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności.
 3. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 4. Kandydat zakwalifikowany do szkoły musi uzyskać co najmniej 25 pkt. podczas testu badania przydatności.
 5. Test badania przydatności – odpowiednio dla sześcioletniego i czteroletniego cyklu kształcenia – jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych kandydata.
 6. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do cyklu sześcioletniego obowiązuje badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie rytmu, słuch muzyczny, intonacja, pamięć muzyczna) oraz indywidualnych predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Kandydat podczas testu może uzyskać maks. 40 punktów.
 7. O kolejności przyjęć do cyklu sześcioletniego decyduje punktacja uzyskana podczas badania uzdolnień muzycznych (maks. 40 pkt.).
 8. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do cyklu czteroletniego obowiązuje badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie rytmu, słuch muzyczny, intonacja, pamięć muzyczna) oraz indywidualnych predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Kandydat podczas testu może uzyskać maks. 40 punktów.
 9. O kolejności przyjęć do cyklu czteroletniego decyduje punktacja uzyskana podczas badania uzdolnień muzycznych (maks. 40 pkt.).
 10. Warunkiem dopuszczenia do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dołączonym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej. Zaświadczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”.
 11. Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać od 20 kwietnia 2022r. do dnia poprzedzającego wyznaczony termin badania przydatności. Wniosek składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psm.myslenice.pl lub osobiście – w sekretariacie szkoły.
 12. Szczegółowe informacje dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.psm.myslenice.pl w zakładce „Rekrutacja”.