Regulamin rekrutacji
do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im Ludomira Różyckiego w Myślenicach
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 762;
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 poz. 686).
§ 1
O przyjęcie do:
1) klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach zwanej dalej „szkołą” o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
2) klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach, o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
§ 2
 1. Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat – rodzice kandydata dołączają do wniosku zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (w przypadku kandydata niepełnoletniego) – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
 6. Kryteria, o których mowa w ust. 9, mają jednakową wartość.
 7. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm);
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.).
§ 3
Szkoła może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie:
1) poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole;
2) działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych.
§ 4
 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, i upływać nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności.
§ 5
Rodzice kandydata dołączają do wniosku zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe,  jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat.
§ 6
 1. Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności.
 2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 3. Kandydat zakwalifikowany do szkoły musi uzyskać co najmniej 25 pkt. podczas testu badania przydatności.
 4. Test przydatności muzycznej – odpowiednio dla sześcioletniego i czteroletniego cyklu kształcenia – jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych kandydata.
 5. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do cyklu sześcioletniego obowiązuje badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie rytmu, słuch muzyczny, intonacja, pamięć muzyczna) oraz indywidualnych predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Kandydat może uzyskać maks. 40 punktów.
 6. O kolejności przyjęć do cyklu sześcioletniego decyduje punktacja uzyskana podczas badania uzdolnień muzycznych (maks. 40 pkt.).
 7. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do cyklu czteroletniego obowiązuje badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie rytmu, słuch muzyczny, intonacja, pamięć muzyczna) oraz indywidualnych predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Kandydat może uzyskać maks. 40 punktów.
 8. O kolejności przyjęć do cyklu czteroletniego decyduje punktacja uzyskana podczas badania uzdolnień muzycznych (maks. 40 pkt.).
§ 7
 1. Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza dyrektor szkoły.
 2. Termin przeprowadzenia badania przydatności powinien przypadać w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Szkoła, uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności, zapewnia równe i właściwe warunki ich przeprowadzania, polegające w szczególności na:
1) zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności;
2) zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;
3) zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności.
 1. Szkoła podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
§ 8
 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności wchodzą nauczyciele szkoły.
 2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
2) ustalenie odpowiednio rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata, realizowanych w ramach badania przydatności;
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.
 2. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Listy, o których mowa w ust. 3 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 9
 1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia do szkoły z innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega.
 2. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły.
 3. Do egzaminu kwalifikacyjnego przepisy § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 10
 1. Egzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza się w terminie, w którym w szkole przeprowadza się badanie przydatności.
 2. Egzamin kwalifikacyjny dla ucznia przechodzącego do szkoły z innej szkoły artystycznej lub kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły lub w sprawie przejścia ucznia do szkoły z innej szkoły w trakcie roku szkolnego.
 3. Termin egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, wyznacza dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednio kandydata albo ucznia o terminie, warunkach i trybie przeprowadzenia oraz o zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.
§ 11
 1. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą nauczyciele szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
 2. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:
1) sporządzenie protokołu egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata albo ucznia;
2) przekazanie protokołu, o którym mowa w pkt. 1, dyrektorowi szkoły.
§ 12
Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności odpowiednio kandydata albo ucznia zawartej w protokole, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1 podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata albo ucznia do danej klasy.
§ 13
Uczeń przyjęty do szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.
§ 14
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego w § 1.
Myślenice, 13 kwietnia 2022r.