Podstawowe informacje

 1. Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku ćwiczeń sprawdzających słuch, poczucie rytmu i pamięć muzyczną.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny roku 2022/2023 wniosek składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psm.myslenice.pl lub w sekretariacie szkoły. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.psm.myslenice.pl w zakładce „Rekrutacja”.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia.
 5. Naukę prowadzimy w dwóch cyklach kształcenia: sześcioletnim i czteroletnim.
 6. O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (albo 6 lat
  w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz nie więcej niż 10 lat. W cyklu sześcioletnim prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
 7. O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
  W cyklu czteroletnim prowadzimy naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
 8. Test badania przydatności muzycznej odbywa się w dniach 20 – 23 czerwca 2022 r. Termin testu kandydaci ustalają w sekretariacie szkoły.
 9. Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Komisja Rekrutacyjna do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 10. Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne, chór, orkiestra i zespoły instrumentalne odbywają się w grupach.
 11. Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
 12. Nasza szkoła zapewnia naukę na etapie szkoły muzycznej I stopnia i przygotowuje do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.