Deklaracja dostępności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach ul. Zdrojowa 16, 32-400 Myślenice

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.psm.myslenice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Antkiewicz
 • E-mail: j.antkiewicz@psm.myslenice.pl
 • Telefon: 12 272-08-13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
 • Adres: 32-400 Myślenice
  ul. Zdrojowa 16
 • E-mail: sekretariat@psm.myslenice.pl
 • Telefon: 12 272-08-13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach ul. Zdrojowa 16, 32-400 Myślenice

Do budynku prowadzi wejście główne od strony wschodniej budynku. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków, jest to także wejście dla osób odwiedzających szkołę.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia, na tym samym poziomie (kierując się w lewą stronę) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Osoba na wózku może swobodnie poruszać się na poziomie parteru; dostęp do pomieszczeń biurowych, sali koncertowej i sal dydaktycznych na I piętrze umożliwia łazik schodowy.

Od strony północnej i od strony południowej znajdują się liczne miejsca parkingowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.