Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  1)
  Przyjęcia kandydatów do I klasy szkoły odbywają się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. Nr, poz. 686), oraz na podstawie art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z póżn. zm.
  2)
  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Myślenicach, zwanej dalej „szkołą” jest:
  1. w przypadku kandydatów do cyklu sześcioletniego - ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
  2. w przypadku kandydatów cyklu czteroletniego - ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
  3)
  Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatne poradnictwo (działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych) obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole. Poradnictwo to ma również na celu wstępne badanie zainteresowań i uzdolnień kandydatów (poczucia rytmu, intonacji, słuchu muzycznego oraz pamięci muzycznej), warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
  4)
  Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydata składają jego Rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Termin składania wniosków przypada w okresie od dnia 1 marca do dnia poprzedzającego ostatni wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności muzycznej.
  5)
  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na zasadzie badania przydatności muzycznej.
  6)
  Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do sześcioletniego cyklu nauczania badanie przydatności składa się z dwóch części (z każdego badania kandydat może uzyskać maks. 40 punktów):
  1. badanie indywidualne – test przydatności muzycznej polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucia rytmu, słuchu muzycznego, intonacji, pamięci muzycznej) oraz indywidualnych predyspozycji do gry na wybranym instrumencie;
  2. badanie grupowe – uczestnictwo w zajęciach rytmicznych, podczas których bada się umiejętność koordynacji ruchowej, koncentracji, szybkiego reagowania na polecenia oraz współdziałania w grupie.
  7)
  Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do cyklu czteroletniego obowiązuje badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie rytmu, słuch muzyczny, intonacja, pamięć muzyczna) oraz indywidualnych predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Kandydat może uzyskać maks. 40 punktów.
  8)
  O kolejności przyjęć do cyklu sześcioletniego decyduje średnia punktów uzyskana w badaniu uzdolnień muzycznych i badaniu grupowym podczas zajęć rytmicznych (maks. 40 pkt.). W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku kandydatów przyjęcia do szkoły odbywają się wg kryteriów określonych w art. 20c ust. 2 i 3 Ustawy o systemie oświaty.
  9)
  O kolejności przyjęć do cyklu czteroletniego decyduje punktacja uzyskana podczas badania uzdolnień muzycznych (maks. 40 pkt). W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku kandydatów przyjęcia do szkoły odbywają się wg kryteriów określonych w art. 20c ust. 2 i 3 Ustawy o systemie oświaty.
  10)
  Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza dyrektor szkoły w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne. Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności szkoła podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
  11)
  Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności wchodzą nauczyciele szkoły. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
  2. ustalenie zakresu i tematów badania przydatności;
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności (osoby zakwalifikowane muszą uzyskać co najmniej 25 pkt.);
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
  12)
  Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w zależności od posiadanych wolnych miejsc, na podstawie punktacji uzyskanej przez kandydatów.
  13)
  W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej placówki artystycznej albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia na który kandydat ma być przyjęty. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
  14)
  W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, wyznaczony przez dyrektora termin egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzenia badania przydatności. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej placówki artystycznej (albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego) termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez kandydata. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą nauczyciele szkoły.
  15)
  Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
  1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
  2. sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
  3. przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły.
  16)
  Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego