Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  1.Aby zostać uczniem naszej szkoły trzeba pomyślnie przejść test badania przydatności muzycznej, który polega na zaśpiewaniu wcześniej przygotowanej piosenki i wykonaniu kilku ćwiczeń sprawdzających słuch, poczucie rytmu i pamięć.
  2.Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne i upływać nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności.
  3.Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  4.W okresie rekrutacyjnym, który trwa od 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, prowadzone są zajęcia przygotowawcze dla kandydatów. W tym okresie funkcjonuje także Poradnia Konsultacyjna przybliżająca kandydatom zagadnienia testu przydatności muzycznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.
  5.Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia.
  6.Naukę prowadzimy w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim.
  7.O przyjęcie do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat (albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz nie więcej niż 10 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
  8.O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. W tym cyklu prowadzimy naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i perkusji.
  9.Test badania przydatności muzycznej odbywa się w okresie od 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin testu kandydaci ustalają w sekretariacie szkoły.
  10.Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Komisja Rekrutacyjna do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
  11.Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia teoretyczne, chór, orkiestra i zespoły instrumentalne odbywają się w grupach.
  12.Zajęcia w szkole realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
  13.Nasza szkoła zapewnia naukę na etapie szkoły muzycznej I stopnia i przygotowuje do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Rozbudowa sali koncertowej PSM I st. w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego